VOIMANPESÄ II – KOHTI LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMISTA

Voimanpesä II auttaa espoolaisia lapsiperheitä asumisen pulmatilanteissa: silloin kun vuokranmaksu on vaarassa, naapureiden kanssa on ongelmia tai asunto puuttuu.

TAUSTAA

Voimanpesä II -hankkeessa (2013–2017) jatketaan Voimanpesä I -hankkeessa (2009–2013) alkanutta kehittämistyötä lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi. Ensimmäisessä hankkeessa mallinnettiin hyvä työmenetelmäkäytäntö, jonka avulla voidaan ennalta ehkäistä lapsiperheiden häätöjä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa tuotettiin myös tietoa siitä, minkälaiset perheet joutuvat tilanteeseen, jossa heitä uhkaa kodin menettäminen.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Voimanpesä II -hankkeessa pääkohderyhminä ovat erityisesti asunnottomat ja monikulttuuriset perheet. Hankkeessa etsitään myös toimintamuotoja, joilla perheitä voitaisiin auttaa vielä ennalta ehkäisevämmin. Miten näitä perheitä voitaisiin tunnistaa laajemmin palvelujärjestelmässä, jolloin tukea osattaisiin tarjota aikaisemmin? Tavoitteena on, että perheet saisivat oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisia palveluita eikä syntyisi palvelujärjestelmästä väliinputoamisia.

TYÖNTEKIJÄT JA ASIAKASTYÖ

Hankkeessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Hankkeen asiakkaaksi pääsee joko itse ottamalla yhteyttä tai yhteistyökumppanin lähettämänä. Alussa kartoitetaan perheen kokonaistilanne ja yhdessä suunnitellaan askel askeleelta miten asuminen turvataan ja perheen hyvinvointi lisääntyy. Voimanpesä tarjoaa asiakkailleen turvallisen pysähtymispaikan, jossa perhettä tuetaan kokonaisvaltaisesti. Työskentely on luottamuksellista ja mukaan pyydetään tarvittavat yhteistyökumppanit. Työ määrittyy kokonaisvaltaiseksi ja intensiiviseksi asumisen tukityöksi, jossa tärkein lähestymistapa on läsnäoloa, aktiivista kuuntelua ja toisen kunnioittamista korostava dialogipedagogiikka.

Yksilötyön lisäksi hankkeessa toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa asumisen kursseja ja esimerkiksi kielen oppimista tukevia keskustelukursseja maahanmuuttajataustaisille perheille.

OSANA KANSALLISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA

Voimanpesä on vuodesta 2009 kuulunut pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (Paavo I ja Paavo 2) ja on osana Espoon pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaa/aiesopimusta. Voimanpesän tehtävänä on ollut nostaa esille kansallisesti lapsiperheiden asumisen ongelmia. Hanke osallistuu laajasti kehittämistyöhön, paikallisella tasolla mm. lapsiperheiden palveluiden ja verkostoyhteistyön kehittämiseen ja kansallisella tasolla tuetun hajautetun asumisen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös vaikutusten arviointi sekä asiakkaiden elämässä että julkisessa taloudessa.

Voimanpesää on vuodesta 2009 rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Vuonna 2013 mukana oli myös Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus. Voimanpesä II -hanketta rahoittaa RAY:n lisäksi Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut kumppanuussopimuksella.

 

KOTIPESÄ  –   MAAHANMUUTTAJIEN ASUMISNEUVONTAA KOLMANNELLA SEKTORILLA

Osana lapsiperheiden asumisen turvaamisen kokonaisuutta aloitti vuonna 2015 toimintansa ARA-rahoitteinen asumisneuvonnan hanke Kotipesä.

Kotipesän asumisneuvonta sopii monikulttuurisille lapsiperheille, joiden tuen tarpeet liittyvät kielitaidon ja osallistumismahdollisuuksien puutteeseen sekä asiointiin liittyviin pulmiin. Näin ollen kohderyhmänä Kotipesässä ovat monikulttuuriset lapsiperheet, joilla on asumisessa pulmia mutta jotka eivät tarvitse Voimanpesän kaltaista intensiivistä ja kokonaisvaltaista asumisen tukityötä.

Asumisen ongelmatilanteen selvittämisen lisäksi asumisneuvonnan keinoin keskitytään työskentelyssä asioinnin esteiden purkamiseen ja palveluiden omaehtoiseen käyttämiseen ja pärjäämiseen. Asumisen ongelman selvittämisen jälkeen perheen vanhempia tuetaankin tarpeen mukaan kielen oppimisessa sekä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien lisääntymisessä. Toimintatapana on rinnalla kulkeva palveluohjaus erilaisten palveluiden piiriin. Tavoitteena on, että perheestä tulee pärjäävä omien asioiden hoidossa eikä asumisen ongelma uusiudu.

Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on löytää tapoja yhdistää ammatillinen asumisneuvonta vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen. Miten vapaaehtoinen voisi auttaa esimerkiksi asioinnissa ammatillisen tuen rinnalla? Miten kolmannen sektorin asumisneuvonta yhdistettynä vapaaehtoisuuteen voi auttaa monikulttuurisia perheitä yhteiskuntaan integroitumisessa, osallistumismahdollisuuksien lisääntymisessä ja omaehtoisessa asioinnissa?

 
Lisätietoja:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/YMra232013_Voimanpesa(24941)
www.asuntoensin.fi

Julkaisuja:
Voimanpesä – Häätöuhasta pärjäävään perheeseen, Ympäristöministeriön raportteja 23/2013
Paikka asua ja elää?  Diakonia-ammattikorkeakoulu – A Tutkimuksia 39
Ministeri Pia Viitanen ihastui Voimanpesään, artikkeli espoo.fi-sivustolla

Hankkeen yhteystiedot


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 13.04.2017